myceneae.JPG
Lion Gate at Mycenae

[Back][Up][Next]